Czy właściciel musi odśnieżać chodnik?

Odśnieżanie chodnika jest bardzo ważne. Czy wiesz, dlaczego tak w zasadzie nie należy lekceważyć wykonywania tej dość ważnej czynności? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze dana osoba, która jest właścicielem nieruchomości może być ukarana grzywną za śnieg zalegający na chodniku wzdłuż ogrodzenia. Po drugie (co może być bardziej bolesne) taki właściciel może zostać pozwany przez osobę, która dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku upadku na nieodśnieżonym chodniku. Jeżeli poszkodowany dowiedzie, że właściciel nie dopełnił swoich obowiązków, może wówczas żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Ochrona właściciela nieruchomości

Trudno jednak będzie mówić o winie właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika, kiedy wypadek zdarzy się w czasie nagłych i intensywnych opadów śniegu. W takiej sytuacji nie sposób bowiem dopełnić obowiązku oczyszczenia chodnika, a przechodnie powinni zdawać sobie sprawę, że nie zawsze da się uniknąć oblodzenia.

Z podobnym ryzykiem mamy do czynienia, kiedy z dachu bądź z gałęzi drzew rosnących na posesji może na przechodnia (albo na przykład na jego auto) zsunąć się śnieg bądź spaść sopel lodu. Co prawda nie ma przepisów, które wprost nakazują usuwać śnieg z drzew i dachów tak jak z chodników, ale „Prawo budowlane w art 61 pkt 2” nakazuje właścicielom obiektów budowlanych zapewnienie ich bezpiecznego użytkowania w sytuacji występowania niepomyślnych warunków atmosferycznych.

Należy wiedzieć, że główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że do głównych obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zagwarantowanie w razie zaistniałej potrzeby odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku, a ponadto eliminowanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu ludzi znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio do budynku.

Z kolei w art. 164 Kodeksu karnego przeczytamy o karze pozbawienia wolności za sprowadzenie niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach i mającego postać obsunięcia śniegu.

Ubezpieczenie OC to najlepsze rozwiązanie

Będąc właścicielem nieruchomości, warto posiadać ubezpieczenie OC, które może być elementem polisy majątkowej (ubezpieczenia domu). Gwarantuje ono pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim i powstałych między innymi w związku z użytkowaniem domu, do których wyrównania zobowiązują przepisy prawa cywilnego. Należy wiedzieć, że w ramach polisy zakład ubezpieczeń przeprowadzi analizę zasadności roszczeń wysuwanych przeciwko właścicielowi nieruchomości.