Niebieskie togi radcowskie należą do prawników, którzy ukończyli aplikację radcowską

\r\nPrawnicy, którzy zostali radcami prawnymi mogą świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym jednostkom organizacyjnym i podmiotom prawnym. Udzielają im porad prawnych, reprezentują przed sądami i w urzędach, opracowują projekty aktów prawnych i sporządzają opinie prawne.\r\n\r\n

Jak zostaje się radcą prawnym?

\r\nAby zostać radcą prawnym, należy ukończyć studia prawnicze i zdobyć tytuł magistra oraz skończyć trzyletnią aplikację radcowską. Aby się na nią dostać, prawnik musi zdać egzamin konkursowy, który składa się ze stu pięćdziesięciu pytań, z czego poprawnie należy odpowiedzieć na co najmniej sto. Opłata za podejście do egzaminu wynosi połowę minimalnej krajowej pensji. Egzamin przeprowadza się raz do roku, w tym samym czasie, w całej Polsce. Zakres materiału jest w tym przypadku taki sam, jak w przypadku egzaminu na adwokata. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, prawnik zostaje przyjęty i przysługują mu już togi radcowskie. Aplikacja jest płatna i wynosi trzy i pół minimalne pensje. Okręgowa rada radców prawnych może zwolnić aplikanta z części lub nawet z całości opłat, jak również rozłożyć ją na raty lub odroczyć. \r\n

Część uprawnień już podczas aplikacji

\r\nOsoby, które są na aplikacji radcowskiej już po pół roku mogą występować przed sądami, organami administracji publicznej czy organami ścigania, za wyjątkiem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oprócz tego, prawnik jest członkiem okręgowej izby radców prawnych i jest zobowiązany do wpłacania opłat członkowskich. Aplikant, któremu przysługują togi radcowskie może podpisywać pisma procesowe z upoważnienia radcy prawnego, który jest jego patronem. Nie może sporządzać ani podpisywać pism, które są apelacją, skargą konstytucyjną lub kasacyjną. Jeżeli prawnik posiada tytuł profesorski lub doktora habilitowanego, nie musi odbywać aplikacji radcowskiej. To samo dotyczy osób, które zdały egzamin sędziowski, adwokacji, notarialny lub prokuratorski oraz tych, którzy przez co najmniej trzy pełne lata pełniły stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Podczas aplikacji, prawnicy uczęszczają na zajęcia teoretyczne oraz odbywają praktyki w sądach, prokuraturach oraz innych jednostkach. Piszą również kolokwia, w celu sprawdzenia wiedzy. Na koniec prawnik zdaje egzamin zawodowy, którzy przeprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości.